SITUERING      FOTOZOEKTOCHT      PUBLICATIES      PETITIE      ACHTERGROND      NATUURHERSTEL      CONTACT

Natuurherstel voor de mens
Om dienst te doen als een kanaal voor nog meer vrachtvervoer wordt de Leie verdiept. Negatieve gevolgen voor de natuur blijven niet uit: het grondwaterniveau zakt en de waterbergingscapaciteit van de vallei vermindert. Drainagewerken voor intensievere landbouw zorgen reeds lang voor snelle afvoer van regenwater en verdroging van de Leievallei. Industrieterreinen en appartementen aan de waterkant rukken op ten nadele van wat ooit een open rivierlandschap was.

Oude Leiemeanders zouden in het project Rivierherstel worden aangesloten op het Leiekanaal om migratie en voortplanting van vissen terug mogelijk te maken. In de vallei tussen Wervik en Deinze resten een tiental gebieden waar natuurherstel kan gerealiseerd worden en waar natte bloemenrijke hooilanden kunnen ontstaan. Typische planten en vogels zoals ooievaars en kieviten zouden hier weer hun stek vinden. Vlinders en bijen zouden weer floreren in hun specifieke biotopen. Landbouwers kunnen meehelpen met het beheer van de hooilanden en aan extensieve veeteelt doen. De meeste van deze tien projectgebieden hebben sinds vele decennia de bestemming ‘Natuurgebied’ op het gewestplan.

Rivierherstel is niet alleen een natuurproject maar ook een klimaatproject. De klimaatverandering vergroot de kans op overstromingen en waterschaarste en zet de biodiversiteit onder druk. Om hieraan het hoofd te bieden, hebben we nood aan grotere en verbonden natuurgebieden.

Maar natuurgebieden zijn ook nodig om op een aangename manier te kunnen recreëren in eigen streek en om tot rust te komen. De lokale economie, horeca en toerisme wordt daar beter van. We willen natuur in eigen streek als tegengewicht voor de toenemende druk van de verstedelijking en onze jachtige levenswijze. Natuur is voor onze gezondheid van levensbelang en niet in het minst voor de kinderen!
Wat wil Natuurpunt?
Natuurpunt wil dat beleid dat in 2006 werd beslist en herhaaldelijk bevestigd, onverkort wordt uitgevoerd. 500 ha natuurherstel is een minimum als men kijkt hoeveel natuur er vernietigd is langs de Leie en daar moeten de verantwoordelijke politici zich aan houden. Wij steunen de vraag van de landbouwsector om daarbij de nodige compensaties te krijgen en ondersteuning voor aanpassing aan een nieuwe realiteit.
Leienatuur voor Leienatuur na
Leiemeander voor Leiemeander na

Met deze petitie willen wij aantonen dat er een groot maatschappelijk draagvlak is voor méér natuur langs de Leie. Teken nu en steun onze vraag voor 500 ha natuurherstel. Maak zoveel mogelijk mensen warm om mee te tekenen!