SITUERING      FOTOZOEKTOCHT      PUBLICATIES      PETITIE      ACHTERGROND      NATUURHERSTEL      CONTACT

Waarover gaat het?
Europa besliste in 2004 om een aantal grote infrastructuurprojecten voor internationaal transport uit te voeren (TEN-projecten). Eén daarvan is de verbinding van het Seinebekken via de Oise , een nieuw kanaal Canal du Nord in Frankrijk, naar de Leie en zo via het kanaal Gent-Terneuzen naar de Westerschelde. De vaarweg wordt aangepast aan grootschalig containertransport - 3 lagen via duwvaart. Dit alles heet het Seine-Scheldeproject. Aan de infrastructuurwerken voor de Leie is in Vlaanderen grootschalig natuurherstel gekoppeld, het project Rivierherstel Leie. De Vlaamse regering besliste al in 2006 tot uitvoering van 500 ha natuurherstel en heeft de voorbije jaren veel voorbereidend werk gedaan. Eind 2014 beslist de regering plots om het natuurherstel af te zwakken naar 300ha.
Waarom heeft de Leievallei een project rivierherstel nodig?
De Leie is een sterk veranderde rivier geworden, eigenlijk meer een artificieel kanaal , vooral door de opeenvolgende aanpassingen sinds de jaren ’70. O. m. is de natuurlijke overstroombaarheid van de vallei verdwenen (oorspronkelijk 1.300ha). De meeste “natte Leiemeersen” waar voor enkele decennia nog duizenden vogels in overwinterden werden toen gedraineerd, opgevuld met slib, of werden een stortplaats. Quasi alle gronden werden nadien omgezet in intensieve landbouwgrond. Deze krijgen nog steeds veel mest en sproeistoffen te verwerken die in het rivierwater terecht komen. Samen met de industrialisering en de toegenomen verhardingen en bebouwing in de Leievallei zijn daardoor zeer veel natuurwaarden verloren gegaan. Toch is het mogelijk een deel van de verloren natuur te herstellen. En precies dat is de bedoeling van het project Rivierherstel.

Project Rivierherstel is niet vrijblijvend voor Europa.
Het Leieproject wordt deels betaald met Europese subsidies. Dergelijke infrastructuurprojecten moeten ook voldoen aan de Europese milieuwetgeving, o.m. aan de ‘Kaderrichtlijn Water’ die wil dat rivieren zoveel mogelijk in een goede ecologische toestand worden hersteld. Voor de Leie is er veel werk aan de winkel. Hieruit volgt de verplichting om aan natuurherstel te doen in het kader van het Leieproject.

Voldoen aan de MER-plicht.
Een megaproject zoals de Leiewerken is onderworpen aan nog een andere Europese wetgeving: de Milieu Effect Rapportage (MER-plicht). Voor het ganse project is een MER rapport opgemaakt dat de milieu effecten voor mens en omgeving in detail beschrijft, zowel van het infrastructuurdeel als voor het rivierherstel. In dit ‘Plan-MER’ wordt de noodzaak van de 500 ha natuurherstel duidelijk gemotiveerd. De conclusies werden door de Vlaamse regering aanvaard en vormen het bindend kader voor realisatie van het ganse project. Nu negeert de Vlaamse regering haar eigen MER wetgeving en ondergraaft ze de juridische onderbouw van het ganse Seine-Scheldeproject.